25580803 2ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดประชุมบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 โดยชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6     อ่านรายละเอียด

 

25580729 3วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าดูงานในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างยั่งยืน จากสํานักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

อ่านรายละเอียด

25580729 1 วันที่  28  กรกฎาคม  2558  เวลา  09.00  น.  ปศจ.สตูล  นายวีระพงษ์  บัวระภา  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ  63  พรรษา  นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  พร้อมทั้งพิธีมอบเทียนพรรษา   เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ประจำปี  2558  ร่วมด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการ  สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล  เหล่ากาชาด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคม / มูลนิธิ  นักเรียน นักศึกษาและประชาชน  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  ศาลากลางจังหวัดสตูล

อ่านรายละเอียด

 

25580729 1สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการตรวจประเมินและการให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างยั่งยืนจากสํานักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด

25580728 5เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ ณ มณฑลพิธีบ้านสมพรรัตน์ ต.หนองสะโน อ.บุญฑริก ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ    อ่านรายละเอียด