25580724 7วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนบูรณาการระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปะทิว ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร    อ่านรายละเอียด

 

25580724 6วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนบูรณาการระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซ จังหวัดชุมพร    อ่านรายละเอียด

 

25580724 3นายวัลลภ พจนวิชัย ปศุสัตว์อำเภอสวี ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim  Mobile  Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง  หมู่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร   อ่านรายละเอียด

 

25580724 5วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายสมบูรณ์ ใบสีจวง ปศุสัตว์อำเภอสวี ร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่รับฟังปัญหาทางการเกษตร ณ บ้านบางแดง หมู่ที่  12 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร    อ่านรายละเอียด

 

25580724 2สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งตะโก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลังสวน ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ศาลาประชาคมบ้านฉานเรน หมู่ที่ 10 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร    อ่านรายละเอียด