25580805 1สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ออกเก็บตัวอย่างเลือดกระบือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอโนนสูง และอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558    อ่านรายละเอียด

 

25580805 8วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายอนุสรณ์ สุขอุ่นพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ ตุพิลา เจ้าพนักงานสัตวบาล และเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมตรวจแปลงหญ้าสาธิต (หญ้าเนเปีย) ที่ ม.6 ต.ในคลองบางปลากด จำนวน 10 ไร่ แปลงหญ้าเนเปีย กลุ่มพืชอาหารสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เริ่มมีใบขึ้นแล้ว จึงไม่มีผลกระทบกับภัยแล้งในขณะนี้   อ่านรายละเอียด

 

25580805 6วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาววิรินดา มณีโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรวิกฤตภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด   อ่านรายละเอียด

 

25580805 7วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติงานระดับอำเภอบางเสาธง ประชุมร่วมกับ นายสุรพันธ์ น้อยสอาด ปศุสัตว์อำเภอบางเสาธงเกษตรอำเภอบางเสาธง ประมงอำเภอบางเสาธง เพื่อกำหนดแนวทาง และเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบางเสาธง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง    อ่านรายละเอียด

 

25580805 5วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมตรวจเยี่ยม บริษัทบางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อออกใบรับรองการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-privilege permit) ตามที่บริษัทฯ ยื่นความจำนงมายังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ      อ่านรายละเอียด