25580804 2เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท นายอำเภอโคกเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกเจริญ ร่วมบูรณาการออกเยี่ยมเยียนและจัดอบรมให้ความรู้และช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อธนาคารโค – กระบือ ตามแนวทางพระราชดำริ วังทอง ที่ประสบภัยแล้ง ณ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี     อ่านรายละเอียด

 

25580804 1นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558   อ่านรายละเอียด

 

25580804 3นายมนตรี บริบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง ออกเยี่ยมเยียนประชุมคัดกรองเกษตรกร การขอรับบริการส่งเสริมอาชีพ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม พระราชดำริ ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ,12 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558    อ่านรายละเอียด

 

25580804 4ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ด้านปศุสัตว์ โดยนายเอกราช คลังอาวุธ ปศุสัตว์อำเภอสีดา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร บ้านเสว ม.6 ต.โนนประดู่ และบ้านหนองพลวง ม.10 ต.โพนทอง อ.สีดา  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558    อ่านรายละเอียด

 

25580804 2นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้นำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558     อ่านรายละเอียด