jaec2564 s

ประกาศรับสมัคร/รายละเอียดโครงการ


VDO โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น   อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์