621035

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ในงานวันเกษตรอีสานประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีกิจกรรมประกวดโคเนื้อ กระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อจัดประกวด แข่งขัน กระบือโคเนื้อ และสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการ การป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาเทคโนโลยี ด้านอาหารสัตว์ ด้านการผลิต การคัดเลือกกระบือ โคเนื้อที่มีลักษณะดี และการปรับปรุงพันธุ์

โคเนื้อและกระบือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยในชนบทมาช้านาน แต่ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในหลายๆด้าน ส่งผลกระทบต่อจำนวน โคเนื้อ กระบือและผู้เลี้ยงลดลงอย่างมาก กรมปศุสัตว์เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตโคเนื้อ กระบือเพื่อเร่งรัดการผลิตและมีมาตรการ เพื่อปกป้องพันธุ์ ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ โดยดำเนินการกระตุ้นให้เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น

“ งานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประกวดกระบือ เพศผู้ เพศเมีย ประกวดโคเนื้อ เพศผู้ เพศเมีย บราห์มัน ลูกผสม ประกวดแพะประกวดสัตว์ปีกทุกประเภท แข่งขันไถนา การจัดแสดงผลงานวิชาการ โชว์สุดยอดควายแปลก ควายแสนรู้ และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

621032.jpg 621033.jpg 621034.jpg

621035.jpg 621036.jpg 621037.jpg

621038.jpg 621039.jpg 621040.jpg

621041.jpg 621042.jpg 621043.jpg

621044.jpg 621045.jpg 621046.jpg

621047.jpg 621048.jpg 621049.jpg

621052.jpg 621053.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ข่าว : นางพิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ)