pic02

รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมวางพวงมาลา คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี เมื่อวันอาทิตย์ทึ่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic06.jpg

pic07.jpg pic08.jpg pic09.jpg

pic10.jpg pic11.jpg


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม และคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์