25630107 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผชช.กิตติ กุบแก้ว ผชช.ธานี ภาคอุทัย ผอ.วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของกรมปศุสัตว์ โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

S 47808676

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมเข้าพบและประชุมหารือ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม นโยบายรัฐบาล (คทช.) ในปี 2563 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 17 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เป็นผู้นำเข้าพบและร่วมหารือ ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการ ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25630103 1
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานการแถลงข่าว " มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563 " พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน ร.อ.ธรรมนัส พหรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 2 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ มีนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.)

25630106 4

วันที่ 4 มกราคม 2563เวลา 14.00 น.
     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบประเกษตรกรผลักดันโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
     รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่เป็นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
     การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อชี้แจงเกษตรกร ผู้ที่สนใจในอาชีพปศุสัตว์ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
    ทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่โครงการกำหนด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการ ถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯบรรลุวัตถุประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน แก่เกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อไป
     ณ โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25630101 2

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น.  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ โดย นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษพันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม ร่วมพิธีฯ