25620917 2

15 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ – แกะล้านนา ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ” พร้อมมอบท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตกร ตลอดจนลงนามเอกสารข้อตกลง (MOU) จำหน่ายแพะ ระหว่าง ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฯ กับตัวแทนผู้รับซื้อแพะ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ อ่านรายละเอียด

25620917 1

15 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงโคขุน ให้ขวัญ กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค พร้อมมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อ่านรายละเอียด

1pic01

14 กันยายน 2562 เวลา 10.45 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงโคขุนและคอกกักโคเพื่อการส่งออกให้ขวัญ กำลังใจแก่ผู้เลี้ยงโค พร้อมมอบโล่รางวัลการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 แก่ ผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่การเลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง แปลงใหญ่แพะเครือข่าย อ.คลองท่อม จ.กระบี่ และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่แพะเนื้อเมืองสรรค์ จ.ชัยนาท ตามลำดับ ณ สหกรณ์โคขุนปางศิลาทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

S 45219842

14 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตาก) เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและให้การสนับสนุน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพในการให้บริการแก่เกษตรกร โดยให้กรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนการขุดบ่อบาดาล และกรมชลประทานร่วมบูรณาการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้เพียงพอ

25620912 6

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Andres Murchison รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพ กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และประมง สาธารณรัฐอาร์เจนตินา พร้อมด้วย นางมารีอา อาลีเซีย กุซโซนี เด โซนเซน (H.E. Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonchein) เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาส เข้าหารือในประเด็นการตรวจรับรองรายระบบเนื้อโคเพื่อส่งออกมายังประเทศไทย และโครงการความร่วมมือในการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง ๒ ฝ่ายต่อไป ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด