25630416 1

วันที่ 16 เม.ย. 63 เวลา 10 .00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และแผนเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาจากผลกระทบด้านปศุสัตว์ จากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19 ) โรคระบาดในสัตว์ และภัยแล้ง โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้รองอธิบดีทั้ง 4 ท่าน คือ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล พร้อม ผู้อำนวยการสำนัก/กองทั้ง 5 สำนัก คือ กสส./สอส./สพพ./สพส./กผส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  1. ผลกระทบด้านปศุสัตว์ จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
  2. ผลกระทบจากโรคกาฬโรคแอฟริกา (ACHS) ที่ระบาดในม้า
  3. ผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยแล้ง

ประชุม ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25630414 1

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25630325 1

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ.เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยผ่าน Facebook Live (MOAC MEDIA) เรื่อง สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญปี 2563 ยืนยันชัด ผลผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ไม่ขาดแคลนสินค้าบริโภคภายในประเทศแน่นอน เน้นย้ำทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25630325 2

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศและคู่เคียงพระยาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในฐานะประธานคณะทำงานฯ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ในฐานะคู่เคียงพระยาแรกนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 134 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงขั้นตอน แนวทางและวิธีปฏิบัติงานของคู่เคียง และผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ พร้อมทั้งกำหนดเวลาการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ อ่านรายละเอียด

25630317 3

วันจัน​ทร์ที่​ 16​ มีนาคม​ 2563 เวลา​ 09.30​ น. นายสำราญ​ สาราบรรณ์​ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็นประธานการประชุม​ "การกำหนดตัวชี้วัด​ ผลผลิต​ ผลลัพธ์​ ในการติดตามผลการขับเคลื่อน​นโยบาย​และแก้ไข​ปัญหา​ภาคเกษตรของกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ 8​ ประเด็น" โดย นายสัตวแพทย์​สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นาย​สัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรม​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​กผง.​, กสส., สพส., กพก., กผส. และศทส. เข้าร่วมประชุม​ อ่านรายละเอียด