25580925 5พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร โดยดำเนินการลดต้นทุนใน 4 ด้านหลัก คือ 1.การลดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 3. การบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบแปลงใหญ่ เพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องเครื่องจักรกลทางการเกษตร และ 4. การเพิ่มช่องทางการตลาด

 

 

โดยยึดแนวทางและวิธีการดำเนินการจะบริหารจัดการ 3 มิติ คือ เกษตรกร สินค้าเกษตร และ พื้นที่ผลิตโดยจังหวัดจะเป็นผู้จัดการสินค้า (Top 5 จากมูลค่า GPP เกษตร) มีผู้จัดการแปลงใหญ่ (พื้นที่ขนาด 500-10,000 ไร่ ขึ้นกับชนิดสินค้า) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มและรวมพื้นที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กำกับดูแล/ติดตาม มีศูนย์เรียนรู้การเกษตร 882 ศูนย์ เป็นกลไกระดับอำเภอ มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับตำบล (ศบกต.) ของ อบต.

 

สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินการคัดเลือกสินค้า พื้นที่ และผู้จัดการ สินค้า แบ่งเป็น พืช 12 ชนิด ปศุสัตว์ 3 ชนิด ประมง 3 ชนิด และเกษตรผสมผสาน รวม 263 แปลง คัดเลือกผู้จัดการแปลง รวม 252 คน และอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตรผู้จัดการแปลงแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละแปลงใหญ่ และอยู่ระหว่างสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนเกษตรในแปลงใหญ่

 

และในปีงบประมาณ 2559 มีแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่องโดยใช้งบประมาณ 470 ล้านบาท ได้แก่ การติดตั้ง App. OAE.Info ให้กับผู้จัดการแปลงและขยายผลไปยังเกษตรกรรายแปลงในพื้นที่แปลงใหญ่ เช่น ราคาที่ไร่นา ราคาขายส่งในจังหวัด และราคากรุงเทพมหานคร ราคาตลาดโลก และราคาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า แผนจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ Motor Poll เป็นต้น แผนการผลิตรายแปลง (ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว) แผนการตลาดร่วมกับภาคเอกชน และ ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด ซึ่งสศก.ได้กำหนดให้มีการประชุม Work Shop ในวันที่ 23 กันยายน สศก.ได้กำหนดให้มีการประชุม Work Shop ในวันที่ 23 กันยายน เพื่อสรุปเสนอแผนในวันที่ 29 กันยายน เพื่อเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป

 

ข้อมูลจาก เพจ Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

25580925 4พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ย้ำว่า จะต้องไม่มีการทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้นกับโครงการนมโรงเรียน แต่หากมีการทุจริตเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการลงโทษทันที  พร้อมสั่งให้ มิลค์บอร์ด ที่มีนายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงฯเป็นประธาน ติดตามแก้ปัญหากรณีข่าวนมโรงเรียนไม่มีคุณภาพในหลายจังหวัด  

 

อย่างกรณีที่จังหวัดน่าน พบโรงงานผลิตนมไม่ได้มาตรฐาน มีมาตรการเด็ดขาดคือปิดกิจการ ให้ปลดออกจากโควตาโครงการนมโรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและประชาชน

 

โดยมติของที่ประชุมมิลค์บอร์ด ให้บริษัท ยูเอ็มฯออกจากโครงการนมโรงเรียน และมอบหมายให้สมาคมผู้ประกอบการนมพาสเจอร์ไรส์ หาผู้ประกอบการอื่นมาส่งนมแทน พร้อมกับจะมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ อย.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน แหล่งผลิต ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จก่อนปิดเทอม    อ่านรายละเอียด

 

ภาพจาก VoiceTV21

25580916 1พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับนโยบาย     อ่านรายละเอียด

25580918 3"รัฐมนตรีเกษตรฯ" มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 ประกาศเป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร มุ่งเพิ่มผลผลิตสอดคล้องความต้องการตลาด จัดหาแหล่งน้ำเพิ่ม ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ พร้อมหนุน กษ. จังหวัด เป็นกลไกสำคัญนำนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อประโยชน์เกษตรกร     อ่านรายละเอียด