25630819 2

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลคอรุม​ จังหวัดอุตรดิตถ์ และตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านไทรงาม ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ​พร้อมติดตามนโยบายปศุสัตว์สร้างชาติ โครงการโคเนื้อสร้างชาติ และส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมด้วย นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต และนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ำบ้านยายเชียง อ.พรหมพิราม และศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด

25630819 1

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประชุมหารือปัญหาที่ดิน เอกสารสิทธิ พร้อมติดตามนโยบายปศุสัตว์สร้างชาติ โครงการโคเนื้อสร้างชาติโดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมด้วย นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และนายวรพล รุ่งสิทธิมงคล หัวหน้าด่านปศุสัตว์น่าน พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนปัว อ.ปัว จังหวัดน่าน อ่านรายละเอียด

25630814 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ฯพณฯดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบสัญญาโคในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บรรยายสรุป ทั้งนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปศุสัตว์ นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดและข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการมอบสัญญาครั้งนี้จะมอบสัญญาโคจำนวน 27 ตัว ถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด หญ้าแห้ง 200 ฟ่อน พันธุ์สัตว์ปีกจำนวน 150 ตัว ซึ่งได้แก่ ไก่ศรีวิชัย นครศรีฯ ซึ่งเป็นไก่เลี้ยงง่าย โตไว อกใหญ่ ไข่ดก และเป็นพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์นครศรีธรรมราชปรับปรุงพันธ์ุไก่ระหว่างไก่คอล่อนกับไก่ชีท่าพระ และระหว่างไก่คอล่อนกับไก่ประดู่หางดำ เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบให้แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดให้มีการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข แมว รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการสร้างความรับรู้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักการยางแห่งประเทศไทยสาขานาบอน อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

25630815 1

15 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบสัญญาโค ตามโครงการ "ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" (ธ.ค.ก.) ณ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

25630804 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมตรวจติดตาม อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...