S 1360473

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น.      นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

25630217 3

15 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมฯ นายพงษ์เทพฯ นายช่างโยธา นายประเสริฐ เสทธะยะหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย กรมปศุสัตว์ และข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจความคืบหน้าพื้นที่สร้างศูนย์กลางคอกกักโคที่ได้มาตรฐานของประเทศ เพื่อการกักโรค ตรวจสุขภาพสัตว์ สร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าด้านการควบคุมโรค และด้านมาตรฐานคอกกักกันสัตว์ให้เชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ไทยก่อนส่งออก และรองรับโคโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และ ธ.ก.ส. (เกษตรสร้างชาติ) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เปล่าใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 300 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางคอกกักสัตวของประเทศ พร้อมทังพัฒนาระบบชลประทาน ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นแปลงสาธิตการเรียนรู้การผลิตพืชเมืองหนาว โดยมีตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อ่านรายละเอียด

25630213 1

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รอง ผอ. รมน.จังหวัด ช.ย. (ท) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อ่านรายละเอียด

1pic01

15 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายพงษ์เทพฯ นายช่างโยธา นายประเสริฐ เสทธะยะหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย กรมปศุสัตว์ และข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจความคืบหน้าพื้นที่สร้างศูนย์กลางคอกกักโคที่ได้มาตรฐานของประเทศ เพื่อการกักโรค ตรวจสุขภาพสัตว์ สร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าด้านการควบคุมโรค และด้านมาตรฐานคอกกักกันสัตว์ให้เชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ไทยก่อนส่งออก และรองรับโคโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และ ธ.ก.ส. (เกษตรสร้างชาติ) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เปล่าใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 300 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางคอกกักสัตวของประเทศ พร้อมทังพัฒนาระบบชลประทาน ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นแปลงสาธิตการเรียนรู้การผลิตพืชเมืองหนาว โดยมีตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

pic02

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด”รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ “กรมปศุสัตว์” จุดแรก ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี,ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี,ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ,ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งมี นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3,นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และปศุสัตว์อำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่,นายศรชัย คงสุข ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี,นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ,นายไพศาล พัฒนเดชกุล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ โดยท่าน รมว. เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการมีชีวิต การโชว์พันธุ์สัตว์ของกลุ่มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี,การให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์,การปรับปรุงพันธุ์สัตว์,พืชอาหารสัตว์,การแสดงของกลุ่มผู้เลี้ยงม้าอุบลราชธานี และการจำหน่ายผลิตสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานเกษตรอีสานใต้วันแรก ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก โดยงานเกษตรอีสานใต้ มีระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...