286212
วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ ตะวันตก เขตคลองสามวา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 3 ท่าน ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ฯ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร ฯ จิตอาสา 904 วปอ. และประชาชนจิตอาสา กว่า 1,500 คนเข้าร่วม โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตร ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคลองสี่ตะวันตก และนำผักตกชวามาใช้ประโยชน์(ทำปุ๋ยหมัก)เพื่อลดต้นทุน การแปรรูปผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำ และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 50,000 ตัว เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

25621030 1

วันอังคารที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 09.00น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมระบบบริหารจัดการน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบมานำเสนอแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2702 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

 1pic03

“รมช.ประภัตร เปิดด่านแม่สอด จ.ตาก หลังตลาดตอบรับราคาวัวในประเทศขยับตัวสูงขึ้น เดินหน้าลุยโครงการวัวล้านตัว เฟสแรก5แสนตัว ให้เกษตรกรเลี้ยงหลังน้ำลด ส่งขายตลาดจีนรับไม่อั้น ซื้อวัวมีชีวิต ดันราคาสูง95-100บาทต่อกก.ชี้เกษตรกรทุกคนแฮปปี รายได้งามกว่าปลูกพืช”

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.62 นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินทางไปเปิดด่านแม่สอด จ.ตาก ชายแดนไทย-เมียนมา หลังจากสั่งปิดมาตลอด4สัปดาห์ จนขณะนี้ได้ส่งผลให้ราคาวัวของตลาดในประเทศขยับตัวสูงขึ้นแล้ว ซึ่งการค้าขายต่อไปนี้จะต้องดำเนินการอย่างเสมอภาค โดยการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตจนถึงผู้บริโภค และเกษตรกรไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง

S 11321511

วันที่ 23-24 ตุลาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนและผู้ประกอบการค้าโค-กระบือในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในโอกาสนี้ ได้กล่าวเปิดด่านการค้าโค-กระบือ ระหว่างประเทศ (ประเทศไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมคอกกักสัตว์ระหว่างประเทศ คอกกักสัตว์บ้านวังแก้ว และพบปะผู้ประกอบการผู้เลี้ยงโคขุนในพื้นที่

pic02

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม web conference ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง สำหรับในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้ มอบหมายให้นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล และนางสาวรัตนา นึกเร็ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมชี้แจง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด ที่ประสบภัยจากพายุ โพดุล(PODUL) และ คาจิกิ(KAJIKI) ในช่วง ระหว่าง 29 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2562 โดยสนับสนุนงบเงินอุดหนุน ให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ใน 3 ทางเลือก คือ ไก่ไข่, เป็ดไข่ หรือไก่พื้นเมืองลูกผสม มีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกร 48,000 ราย โดยให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่าง 25 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 หลังจากนั้นจะโอนงบเงินอุดหนุน ผ่านบัญชี ธกส. ให้เกษตรจัดหาพันธุ์สัตวปีก อาหารสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงได้ทันที!!