25620625 2

นายสุรจิตร อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 11 พร้อมด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช​ สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์และบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าฟังการบรรยาย โดยมีวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ จุดประสงค์ของการบรรยาย เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ และนำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ กระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและประชาชนได้มีความสำนึก มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีความรักความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศไทย พร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป
ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านรายละเอียด

S 1024062

12 มิถุนายน 2562 เวลา11.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยน.สพ.สมชวนรัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายกสมาคมสุกรแห่งชาติ นายกสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไก่ไข่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ นายกสมาคมนมพาสเจอร์ไรส์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทย เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการฯที่ช่วยผลักดันงานด้านปศุสัตว์ได้อย่างดี เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

25620604 2

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ในนามรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อ่านรายละเอียด

25620606 1

(วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรณรงค์บริโภคไข่ (Egg Day)” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2562 (Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกรมปศุสัตว์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ 300 ฟอง นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง เกษตรกร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไข่ไก่ ให้การต้อนรับ ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

pic01

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ในนามรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล