ร่างเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะ

ตารางแสดงวงราคากลาง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมปศุสัตว์