1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560