1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
  2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
  3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
  4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
  5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561