เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10 รายการ รายละเอียด...