เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...