ร่างขอบเขตงานของ(TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 รายการ 

รายละเอียดคุณลักษณะ รายการที่ 1

รายละเอียดคุณลักษณะ รายการที่ 2

รายละเอียดคุณลักษณะ รายการที่ 3

รายละเอียดคุณลักษณะ รายการที่ 4

รายละเอียดคุณลักษณะ รายการที่ 5

รายละเอียดคุณลักษณะ รายการที่ 6

- ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณ