S 8518539283887

วันที่ 3 ก.ย. 2561 ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ได้ประสานขอกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15 ,ตำรวจภูธรบ้านแหลม ร่วมปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี กรณีมีผู้ต้องสงสัย 1 รายใช้สารเร่งเนื้อแดงในการผลิต/ผสมในอาหารสัตว์ ที่ บ้านเลขที่ ....  ม.5 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะโคขุน จำนวน 4 ตัวอย่าง ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงด้วยชุดทดสอบภาคสนาม พบว่า ให้ผลบวกในปัสสาวะโคขุนทั้ง 4 ตัวอย่าง จึงทำการอายัดโคขุนในฟาร์มรวมจำนวน 51 ตัว รวบรวมตัวอย่างปัสสาวะทั้ง 4 ตัวอย่างและเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 3 ตัวอย่าง (จากรางอาหาร จากกระสอบบรรจุ และจากเครื่องผสมอารหาร) และพรีมิกซ์ 1 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลสำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินคดี ตามพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 6(4) ประกอบมาตรา 71........ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์หรือใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา 6(3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในบริเวณไกล้เคียง เพื่อส่งตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวน 1 ตัวอย่าง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม