25611107 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์ศิริพงษ์ พลศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบำลนครนครศรีธรรมราช ปศุสัตว์อ ำเภอเมือง ด่ำนกักกันสัตว์นครศรีธรรมราชดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง พบผู้ต้องหา 1 ราย ของกลางซากสุกร 1 ตัว ส่งเจ้ำหน้ำที่สอบสวนดำเนินคดีตาม มาตรา 15 ประกอบการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และ มาตรา 31 ฆาสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่า ซากสุกรนำไปทำลายตามระเบียบต่อไป อ่านรายละเอียด