25620130 1

22 มกราคม 2562 ชุดปฏิบัติการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร สนธิกาลังกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)และเจ้าหน้าที่ตารวจ ร่วมกันบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด