25620701 1

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อตำบลนามะเขือเข้มแข็ง ต.นามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด