25630227 2

กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 5 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์เขต9 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

pic05

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.00 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ร่วมกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้ดำเนินการไถ่ชีวิตกระบือที่พ่อค้าจะนำเข้าโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 10 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมไถ่ชีวิตกระบือเพิ่มจำนวน 5 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 124,000 บาท รวมเป็นกระบือในพิธีครั้งนี้ จำนวน 15 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้ตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ ทำทะเบียนประวัติ ตรวจสอบชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ ชึ่งให้ผลลต่อโรคบลูเซลโลซิสทุกตัวอย่าง พร้อมประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีไถ่ชีวิตพร้อมมอบกระบือแก่เกษตรกร จำนวน 13 ราย นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยถือปฏิบัติตามบันทึกตกลงการเลี้ยงดูกระบือที่ได้รับมอบไปจนสิ้นสุดสัญญาไม่มีการฆ่าหรือจำหน่ายสัตว์ดังกล่าวอีกต่อไป ตลอดจนจะได้สนองพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการรักษาชีวิตโค-กระบือให้หลุดพ้นจากความตายเฉพาะหน้าอันเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง ในการนี้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้กล่าวความเป็นมาของวัตถุประสงค์ในการจัดไถ่ชีวิตกระบือถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมขอให้ชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เสร็จแล้วได้มอบบัตรประจำตัวสัตว์และบันทึกข้อตกลงการรับมอบกระบือให้แก่เกษตรกรจำนวน 13 รายและประกอบพิธีรับขวัญกระบือดังกล่าว

25630217 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ กรมปศุสัตว์ ส่งเสริมสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรเลี้ยง ได้แก่ ไก่ศรีวิชัย และแพะลุ่มนำ้ปากพนัง เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ให้มีศักยภาพ เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก ,ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, สำนักงานชลประทานที่ 15)

25630219 1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าฯ ถวายไก่ศรีวิชัยดำ จำนวนทั้งสิ้น 112 ตัว ตู้ฟักไข่เศรษฐกิจ ขนาด 500 ฟอง จำนวน 1 หลัง กรงกกลูกไก่/ลูกเป็ดขนาด 200 ตัว 1 หลัง เครื่องส่องไข่ไก่/เป็ดแบบประยุกต์ 1 อัน เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา โดย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด
ที่ีมาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก)

25630130 1

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และประชาชน ร่วมรับเสด็จ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้กรมปศุสัตว์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกรในประเทศไทยและปวงชนชาวไทยที่ได้บริโภคนมที่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในราคาถูก ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมทั้งประเทศ การจัดงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตลอดจนมีการสาธิตการแปรรูปน้ำนม และเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมโคนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน งาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม และสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 9 ก.พ. 2563 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...