alt สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระราช กุศลพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยโคจำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวาย เพื่อพระ ราชทานแก่ นายประจักร์ กล่ำโพธิ์เกษตรกร ต. หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เพื่อนำไปขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต และใช้แรงงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระ ราชดำริ  อ่านรายละเอียด

alt วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติพระราชกรณียกิจ มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ฉวีวรรณ วิริยะภาค ,นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ,นายประสิทธิ์ รัตนชวานนท์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์,นายดำริ คำชื่อตรง ปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับเสด็จและถวายรายงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื่นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถวายรายงานความก้าวหน้าด้านปศุสัตว์ ดร.อาทร จันทวิมล (ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย และคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ) น้อมเกล้าฯ ถวายแม่กระบือตั้งท้อง 1 ตัว พร้อมลูกติดอายุ 5 เดือน 1 ตัว  อ่านรายละเอียด

alt เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจรัลธาดา กรรณสูตร พร้อมเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหว้านใหญ่ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ที่บ้าน นางจันจิรา มะลิยัติ 156 หมู่ที่ 2 บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน "อัญเชิญแม่โพสพคืนนา เฉลิมพระเกียรติฯ" วันนี้ (เสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551) เวลา 15.45 น. ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง  อ่านรายละเอียด