25620115 2

วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. 
     ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ เพื่อสามารถป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการขยายพันธุ์สุนัขจรจัด ลดการแพร่กระจายของสุนัขจรจัด และสามารถลดการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน มุ่งให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2563 
     โดยมีร้อยเอก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จฯ และกราบทูลรายงานถวายความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ 
     การดำเนินงานก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์มาจากแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แบบบูรณาการประจำปี 2560 - 2563 เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 2. ยุทธศาสตร์การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ 3. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน 4. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 5. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ 6. ยุทธศาสตร์การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า 7. ยุทธศาสตร์ด้านการติดตามและประเมินผล และ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     โครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ในยุทธศาสตร์ 2 คือ การจัดการระบบศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด มุ่งให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จะทำการเลี้ยงดูจนกว่าจะสิ้นอายุของสุนัขไปเอง เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 ในพื้นที่ 30 ไร่ สามารถรองรับสุนัขได้ถึง 5,000 ตัว รับสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยคลินิกรักษาสัตว์ เพื่อรับสุนัขจรจัดมารักษาพยาบาล ทำหมันและป้องกันโรค สามารถควบคุม ลดการขยายพันธุ์สุนัขจรจัด ลดการติดต่อสู่คน สามารถป้องกันและแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2563 ตามพระปณิธานฯ 
     ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด

25620108 1

8 มกราคม 2562 08.00น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ โดยประทานโคที่ทรงปล่อยให้แก่ เกษตรกร เพื่อเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ และนำแจกันดอกไม้ถวายพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก)

25611214 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)

S 22806564

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงเยี่ยมมูลนิธิ ดิ อาร์ค ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประทานอาหารสุนัขและเวชภัณฑ์ และเสด็จทอดพระเนตรบอร์ดประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับเสด็จและกล่าวรายงานประวัติ และการก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายพงศ์พัฒน์ ขัติพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2561 12 07 002

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทรงปล่อยโค ๑ คู่ เป็นเพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑ ตัว นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ในการเกษตร จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน ๔๑ ตัว แล้วทรงปล่อยปลาที่กรมประมงจัดถวาย โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาอื่นๆ...