S 25444365

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.00 น.   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

pic00

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ

 25620115 2

วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. 
     ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ เพื่อสามารถป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการขยายพันธุ์สุนัขจรจัด ลดการแพร่กระจายของสุนัขจรจัด และสามารถลดการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน มุ่งให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2563 
     โดยมีร้อยเอก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จฯ และกราบทูลรายงานถวายความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ 
     การดำเนินงานก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์มาจากแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แบบบูรณาการประจำปี 2560 - 2563 เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 2. ยุทธศาสตร์การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ 3. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน 4. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 5. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ 6. ยุทธศาสตร์การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า 7. ยุทธศาสตร์ด้านการติดตามและประเมินผล และ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     โครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ในยุทธศาสตร์ 2 คือ การจัดการระบบศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด มุ่งให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จะทำการเลี้ยงดูจนกว่าจะสิ้นอายุของสุนัขไปเอง เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 ในพื้นที่ 30 ไร่ สามารถรองรับสุนัขได้ถึง 5,000 ตัว รับสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยคลินิกรักษาสัตว์ เพื่อรับสุนัขจรจัดมารักษาพยาบาล ทำหมันและป้องกันโรค สามารถควบคุม ลดการขยายพันธุ์สุนัขจรจัด ลดการติดต่อสู่คน สามารถป้องกันและแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2563 ตามพระปณิธานฯ 
     ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด

2562 01 30 006

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณงาน และทรงเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายรายงาน พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.กษ. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกษ. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ กำหนดให้วันที่ 22 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย
  2. เป็นศูนย์กลางการหาแนวทางในการพัฒนาโคนมในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดประชุมระดับนานาชาติภายในงาน
  3. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเลี้ยง และรณรงค์การบริโภคนมของรัฐบาล เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพันธุ์โคนมและศักยภาพการผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
  4. สนับสนุนการเผยแพร่สินค้าดีของจังหวัดสระบุรี ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และ
  5. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการโคนมได้แลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติซึ่งกันและกัน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ การประกวดโคนม การสัมมนาทางวิชาการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภค และการจัดแข่งขันกีฬา

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอด้านวิชาการในการพัฒนาโคนมทั้งระบบ ด้านงานวิจัย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์กราบบังคมทูลรายงาน กรมปศุสัตว์มีแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่

  1. ด้านเกษตรกร ให้มีความรอบรู้ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง (Smart Farmer) มีความเป็นผู้นำ Smart Leader
  2. ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการจัดตั้ง Feed center มีการเลี้ยงโคสาวทดแทน และมีการบริหารจัดการที่ดี
  3. ด้านมาตรฐาน นมมาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ศูนย์รวบรวมน้ำนมและโรงงานแปรรูปได้ GMP ทำให้ได้นมที่ได้มาตรฐานสากล
  4. ด้านการตลาด ผลักดันให้มีการส่งออกมากขึ้น ส่งเสริมการบริโภคเพิ่มขึ้น และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มมูลค่าให้เพิ่มมากขึ้น เช่น นมผง นมอัดเม็ด และชีส โดยการขับเคลื่อนฯ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/royal-menu/4482-2562-10

25620108 1

8 มกราคม 2562 08.00น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ โดยประทานโคที่ทรงปล่อยให้แก่ เกษตรกร เพื่อเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ และนำแจกันดอกไม้ถวายพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก)

เนื้อหาอื่นๆ...