S 22806564

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงเยี่ยมมูลนิธิ ดิ อาร์ค ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประทานอาหารสุนัขและเวชภัณฑ์ และเสด็จทอดพระเนตรบอร์ดประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับเสด็จและกล่าวรายงานประวัติ และการก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายพงศ์พัฒน์ ขัติพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

25611214 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)

23 11 61 01

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ รายละเอียดเพิ่มเติม 

2561 12 07 002

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทรงปล่อยโค ๑ คู่ เป็นเพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑ ตัว นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ในการเกษตร จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน ๔๑ ตัว แล้วทรงปล่อยปลาที่กรมประมงจัดถวาย โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

25611114 1

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าวโดยรถเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก โดย นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด