25590511 2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ฯ เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ   อ่านรายละเอียด

 

25590404 1วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปยังโรงเรียนหนองหินวิทยาคม หมู่ที่ 13 บ้านสุขใจ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย       อ่านรายละเอียด

 

25590111 1พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ในการนี้ นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าเฝ้าถวายพระพร และประทานถวายโค จำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว เพื่อทรงปล่อยชีวิตและนำเข้าโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงและใช้งานตามหลักเกณฑ์ของโครงการ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ    อ่านรายละเอียด

 

25590308 1วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจและติดตามความก้าวหน้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมี นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ     อ่านรายละเอียด

 

25590108 2วันที่ 5 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ท่านอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  ท่านประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2   นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และนางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับเสด็จฯ   อ่านรายละเอียด