จำนวนหัวสัตว์ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2521 - มี.ค.2561