S 8004716980302

วันที่ 23  พฤษภาคม  2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่านเทศบาลเมืองน่านดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยทำการผ่าตัดตอนทำหมันในสุนัขและแมว จำนวน 31 ตัวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

S 8005545988226

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปอนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมมอบวัคซีนจำนวน ๖๖๔ โด๊ส และวัสดุอุปกรณ์  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

S 8005808027911
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงูร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและเเมว  เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านท่าแลหลา และ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข จำนวน 4 ตัว 2.ฉีดวัคซีนให้กับแมว จำนวน 74 ตัว รวมทั้งหมด  78  ตัว

S 8005590629702

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี หน่วย DHHU และ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ
โดยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนยอดสุนัขที่ทำหมันรวมทั้งหมด 25 ตัว เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 11 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

S 7835194275491

๒๒ พ.ค.๒๕๖๑ สถานพยาบาลสัตว์เมืองสกลนคร สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 -มีประชาชนนำสุนัขและแมวมาขอรับบริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

 -กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๒๓ สกลนคร นำสุนัขมาขอรับบริการ ทั้งสิ้น ๑๓ ตัว