S 7834777131329

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรีออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่วัดโคปูน  ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำเนินการฉีดวัคซีน 15 ตัว ทำหมันสุนัข 28 ตัว แมว 38 ตัว รวมผ่าตัดทำหมัน 66 ตัว

 

S 7834777131329