สนง.ปศอ.โพธ์ทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และ สนง.ปศจ.อ่างทอง ออกรณรงครงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 9 เมษายน 2561 สนง.ปศอ.โพธ์ทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และ สนง.ปศจ.อ่างทอง ออกรณรงครงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประกอบด้วย ต.อ่างแก้ว บางพลับ อินทประมูล ฉีดวัคซีนฯสุนัข-แมว 1,344 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว 18 ตัววันที่ 9 เมษายน 2561 สนง.ปศอ.โพธ์ทอง ร่วมกับ ทต.โพธิ์ทอง และ สนง.ปศจ.อท ออกรณรงครงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทต.โพธิ์ทอง ประกอบด้วย ต.อ่างแก้ว บางพลับ อินทประมูล ฉีดวัคซีนฯสุนัข-แมว 1,344 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว 18 ตัว