S 7835194275491

วันที่  9 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามโครงการขุดลอก ลำห้วย คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหารถึงเกาะดอนสวรรค์

ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม และนำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปให้บริการกับสุนัขจรจัดและสุนัข แมวชุมชน ณ บริเวณลำห้วยโมง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้นำสุนัขมารับบริการจำนวน 12 ตัว และแมวจำนวน 28 ตัว