S 7834875778606

วันที่ 18 เมษายน 2561 น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศข.9 และคณะฯ ออกติดตามสถานะการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จ.สตูล

  • จังหวัดสตูล โดยปศุสัตว์จังหวัดสตูล หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอที่พบโรค รายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมโรคฯใน 5 อำเภอ ที่พบโรคฯ(เมือง มะนัง ละงู ควนโดน และควนกาหลง) และจำนวนหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้จัดซื้อวัคซีนฯ
  • ให้ จว.เร่งประสานท้องถิ่นเร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพและปริมาณให้เพียงพอเพื่อดำเนินการป้องกันโรคในพื้นที่
  • ให้ จว.สตูล แจ้งประมาณความต้องการใช้วัคซีนและเวชภัณฑ์ทำหมันในการควบคุมโรค เพื่อประสาน สคบ. ขอรับการสนับสนุนต่อไป
  • ให้ จว.สตูล ดำเนินการประกาศ พท. เฝ้าระวัง ทั้งจังหวัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน และความสะดวกในการปฏิบัติงาน
  • ให้จับแยกกักสัตว์ในพื้นที่ ที่พบโรคฯและไม่ต้องส่งตรวจเนื่องจากมีโอกาสได้รับเชื้อในพื้นที่อยู่แล้ว หรือหากมีความจำเป็นก็ส่งตรวจฯ
  • ให้ จว.สตูล เร่งประเมินจำนวนสัตว์ที่จะทำหมัน ทั้งที่เข้าในศูนย์พักพิง และ ที่ ท้องถิ่นร้องขอ และแจ้งขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากเขต
  • จัดทำแผนงานระยะยาวในการสร้างสถานที่พักสัตว์และงบประมาณในการดูแลขณะที่สัตว์เข้ากัก โดยขอสนับสนุนงบจากจังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่น
  • จัดทำประชาคมและสร้างความเข้าใจกลุ่มรักษ์สัตว์ในพื้นที่ก่อนจะนำสัตว์มาเข้ากักในสถานที่พักสัตว์
  • ปศข9 ปศจ.สตูล นายอำเภอควนกาหลง รองฯนายก อบต ทุ่งนุ้ย หน.ด่านสตูล หน.กลุ่มสุขภาพสัตว์สตูล ปศอ. ควนกาหลง ตรวจเยี่ยมคอกกักสุนัขที่ด่านสตูล มีสุนัขจากจังหวัดสงขลาเข้ากัก 150 ตัว และกำลังซ่อม ปรับปรุงคอกกักเพื่อป้องกันสุนัขหลบหนีออกมา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 9