มหาสารคาม ออกฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 26 เมษายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านพักคนชรา มหาสารคาม จำนวนสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ 14 ตัวที่มาของข้อมูล : "สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม