มหาสารคาม ออกฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 26 เมษายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านพักคนชรา มหาสารคาม จำนวนสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ 14 ตัว


S_7859755766032.jpg S_7859755779841.jpg S_7859755794329.jpg


ที่มาของข้อมูล : "สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม