ปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ออกหน่วยบริการ อ.ยิ้มเคลื่อนที่

วันที่26 เมษายน 2561 สนง.ปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน นำโดยนายปรีชา จิตต์ณรงค์ ปศสุตัว์อำเภอบางสะพาน ออกหน่วยบริการ อ.ยิ้มเคลื่อนที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งผ่าตัดทำหมันสุนัข ทั้งหมดจำนวน 12 ตัว เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 8 ตัว ณ วัดทุ่งมะพร้าว ม.7 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน