การประชาคมเพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร ออกดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ในพื้นที่ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและมีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ผู้เข้าร่วมประชาคม ประกอบด้วบ ผู้นำหมู่ย้าน อปท.เจ้าหน้าที่ รพ.สต ผู้นำ อสม.และตัวแทนประชาชน ผลการประชาคม คือให้นำสุนัขจรจัดออกนอกพื้นทีาจุดเกิดโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร