S 7865612925902

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ณ วัดอ่างแก้ว ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทำหมันสุนัขตัวเมีย 9 ตัว ตัวผู้ 6 ตัว แมวตัวเมีย 12 ตัว ตัวผู้ 4 ตัว รวม 39
1 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 52 ตัว


S_7865612925902.jpg S_7865612941258.jpg