S 8005590629702

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี หน่วย DHHU และ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ
โดยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนยอดสุนัขที่ทำหมันรวมทั้งหมด 25 ตัว เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 11 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี