S 8005545988226

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปอนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมมอบวัคซีนจำนวน ๖๖๔ โด๊ส และวัสดุอุปกรณ์  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน