S 8004716980302

วันที่ 23  พฤษภาคม  2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่านเทศบาลเมืองน่านดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยทำการผ่าตัดตอนทำหมันในสุนัขและแมว จำนวน 31 ตัวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่านที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน