S 8065551638202

4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอประทาย เป็นประธานเปิดโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "

  • โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง นำโดยนายอัครชัย อมัติรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเกษม หมายเหนี่ยวกลาง ปศุสัตว์อำเภอ นายบวร ศรีพลกรัง สาธารณสุขอำเภอ กำนันฉ่ำ คิดถูก
  • เพื่อฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน 8 หมู่บ้านให้ครบ 100 %

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา