pic01

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ แถลงข่าวการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรณีมีโคตายในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการชำแหละเนื้อโค จำหน่ายจ่ายแจก เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา

นายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ พันธ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ วินิจฉัยสาเหตุในเบื้องต้นว่า อาจจะตายด้วยสารพิษ หรือติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้นำชิ้นส่วนโคส่งตรวจพิสูจน์และให้เจ้าของโค ทำการฝังกลบ ห้ามนำเนื้อไปบริโภค ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ทุ่งสง แจ้งผลเมื่อวันที่ 14 กันยายนว่า โคที่เสียชีวิตมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้แจ้งเรื่องให้นายอำเภอพรหมคีรี สำนักงานสาธารณสุข ทราบพร้อมกับประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่เข้าสอบสวน ควบคุมโรค ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคในสัตว์ ทั้งสุนัข แมว โค ในเขตที่ประกาศควบคุมโรค ประมาณ 1,200 ตัว ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15-19 กันยายน ส่วนประเด็นที่มีการชำแหละเนื้อโคเสียชีวิต จำหน่ายจ่ายแจก ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย มาตรา 36-38 มีโทษทั้งจำและปรับ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ที่สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรีแล้ว

นายแพทย์ไพศาล เกื้ออุรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลในพื้นที่ ติดตามคน 3 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องชำแหละโคที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ไปบริโภค ทั้งคนที่สัมผัสสัตว์ คนที่ลงมือชำแหละ และคนที่นำเนื้อไปบริโภค มีทั้งหมด 124 คน นำเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 116 คน ยังไม่ปรากฏอาการของโรคให้เห็น ส่วนที่เหลืออีก 8 คน กำลังติดตามให้มารับวัคซีน ยืนยันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช