S 3473417

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัยและองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสัตว์ก่อนและหลังทำหมันสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารหอประชุม อบต. เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย ผลการดำเนินงาน ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ จำนวน 4 ตัว เพศเมีย จำนวน 30 ตัวแมว เพศเมีย จำนวน 9 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 43 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม