53907

วันที่ 21ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี และอำเภอหนองสูง ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และให้บริการด้านการปศุสัตว์ ร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมประชากรสุนัขและแมว การแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ การอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเรื่องโรคโรคพิษสุนัขบ้า การให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ ฯลฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดังภาพกิจกรรมนี้

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร