705849

25 ธันวาคม 2561 ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว ร่วมกับโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 30 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100 ตัว เพื่อลดจำนวนประชากรและสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว ในพื้นที่รอบๆอ่างเก็บน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

705849.jpg 705852.jpg 705857.jpg

705858.jpg 705859.jpg

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา