S 24600695

14 มีนาคม 2562 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรม Kick of โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีผู้นำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการ 33 ราย จำนวน87 ตัว โดยให้บริการทำหมัน สุนัข 19 ตัว เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 14 ตัว แมว 48 ตัว เพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 35 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 87 ตัว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา