อำเภอนาเชือก จัดประชุมชี้แจงปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 เมษายน  2561 ปศุสัตว์อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก ร่วมออกรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  20  ราย  20  ชุมชนและมอบวัคซีนจำนวน  1320 โด๊ส พร้อมวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามการสำรวจประชากรสุนัขและแมว

วาปีปทุมออกปฏิบัติงานโครงการประชารัฐร่วมใจ วันที่ 2

วันที่ 20 เมษายน 2561 ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุมออกปฏิบัติงานโครงการประชารัฐร่วมใจฯ โดยการทำหมันสุนัข-แมวที่วัดวีราธรรมมารามม.4ต.เสือโก้กและที่ศูนย์การศึกษาอบต.เสือโก้กสุนัขเพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 19 ตัวแมวเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย2 ตัวรวม 33 ตัว

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาลรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

วันที่  19 เมษายน  2561   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาลรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ให้ประชาชน  พื้นที่ตำบลบึงศาลรวม   5  หมู่บ้าน 

S 7834696411988

วันที่ 20 เมษายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารตำบลบรบือ จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยอบรมให้ความรู้แก่ อสป. จำนวน 24 ราย ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง1

วันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ณ อบต.ปลวกแดง ทำหมันสุนัขตัวเมีย 21 ตัว ตัวผู้ 12 ตัว แมวตัวเมีย 18 ตัว แมวตัวผู้  7 ตัว รวม 58 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 89 ตัว